logo

Uvjeti korištenja

Ovim Općim uvjetima propisuju se pravila poslovanja i pružanja F-Credit usluge (u daljnjem tekstu: F-Credit ili Usluga).

F-Credit je internetski servis za procjenu kreditne sposobnosti Korisnika Usluge.

Vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorsko pravo, know how, žig („trademark“), industrijski dizajn, patent, vezanih uz F-Credit je društvo Gaurus društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Jablanovac 27, OIB: 87359785969 upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081062229 (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge).

F-Credit je dostupan putem web stranice u vlasništvu Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge ima za cilj osigurati jednostavan alat za dohvat i analizu financijskih transakcija u svrhu procjene kreditne sposobnosti Korisnika usluge. Fizička ili pravna osoba koja koristi F-Credit u bilo kojem obliku u daljnjem tekstu će biti označena kao „Korisnik usluge“.

Prihvat Općih uvjeta

Pretpostavlja se da je Korisnik usluge u svakom trenutku upoznat s aktualnim sadržajem ovih Općih uvjeta, te da ih u potpunosti razumije i prihvaća. Opći uvjeti, kao i ostali vezani dokumenti, u svakom su trenutku dostupni na web stranicama Pružatelja usluge na kojima Korisnici usluge mogu pristupiti korištenju alata F-Credit.

Uslugu nije moguće koristiti bez označavanja kućice “Slažem se s Općim uvjetima pružanja usluge” čijim označavanjem Korisnik usluge potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete te da se sa istima slaže. Trenutak prihvata Općih uvjeta od strane Korisnika usluge smatra se trenutkom sklapanja ugovora između Pružatelja usluge i Korisnika usluge.

Korisnik usluge daje izričit prethodni pristanak Pružatelju usluge za izvršenje ugovora odmah po sklapanju ugovora te je upoznat s činjenicom da gubi pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 95. Zakona o zaštiti potrošača nakon što Usluga bude u potpunosti ispunjena, odnosno da s obzirom na prirodu i trajanje Usluge Korisnik usluge neće imati pravo na jednostrani raskid ugovora prema članku 95. Zakona o zaštiti potrošača.

Izmjene Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti, kao i sve izmjene do kojih dođe uslijed promjene zakonske regulative, uvjeta na financijskom tržištu, promjenama u organizacijskom ili tehnološkom procesu, obvezujući su za Korisnika usluge.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta bit će objavljene na web stranici Pružatelja usluge te stupaju na snagu danom objave na web stranici Pružatelja usluge.

Odgovornost Pružatelja usluge

Pružatelj usluge ne odgovara za odluke koje donosi Korisnik usluge, niti istog potiče na bilo koju odluku koja bi se temeljila na pruženoj Usluzi. Pružatelj usluge ne daje preporuke Korisniku usluge, već mu omogućuje korištenje jednostavnog alata za ocjenu vlastite kreditne sposobnosti.

Pružatelj usluge nije i ne može biti odgovoran za financijske i/ili bilo koje druge posljedice do kojih može doći zbog interpretacije podataka i prikaza podataka Korisnika usluge, niti za usluge trećih strana koje mogu biti dostupne putem poveznica unutar Usluge, niti za točnost podataka dobivenih korištenjem Usluge i korištenjem servisa trećih strana, a koji se prikazuju u sklopu Usluge.

Iako Usluga može pružiti značajnu pomoć pri upravljanju financijama Korisnika usluge, Pružatelj usluge upućuje Korisnika usluge da prije donošenja investicijskih odluka ili odlučivanja o promjenama vezanim uz financijske strategije kontaktira profesionalnog financijskog savjetnika.

Pružatelj usluge nije financijski savjetnik niti je registriran za pružanje takove usluge.

Unatoč pažljivom nadzoru svih sadržaja, Pružatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje web stranica kojima se pristupa putem poveznica s web stranice Usluge. Pružatelj usluge nema nikakvog utjecaja na trenutni ili budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica sa web stranicom Usluge. Urednici povezanih stranica isključivo su odgovorni za njihov sadržaj, funkcionalnost, ispravnost i legitimitet.

Način pružanja Usluge i prikupljanje podataka

Prilikom pružanja Usluge, Pružatelj usluge podatke potrebne za procjenu kreditne sposobnosti prikuplja pristupanjem bankovnim računima Korisnika usluge temeljem eksplicitne privole koju Korisnik usluge daje na stranicama banke tijekom korištenja Usluge. U slučaju da Korisnik usluge procjenu kreditne sposobnosti želi dostaviti trećoj strani, Korisnik usluge Pružatelju usluge za takvo postupanje daje ovlaštenje unosom posebnog autorizacijskog koda koji mu je dodijelila treća strana.

Korištenjem Usluge Korisnik usluge potvrđuje da je punoljetan te da ima potpunu poslovnu sposobnost kao i pravo sklapati obvezujuće ugovore, kao i da mu je poznato da ne smije koristiti F-Credit ili povezane usluge ako se neće pridržavati ovih Općih uvjeta.

Kontrola rada Pružatelja usluge

Hrvatska Narodna Banka (u daljnjem tekstu „HNB“) je nadležna za kontrolu rada Pružatelja usluge. Pružatelj usluge je u upravnom postupku ishodio rješenje HNB-a o upisu u registar ovlaštenih pružatelja usluge informiranja o računu te je ovlašten pružati uslugu na teritoriju Republike Hrvatske i u ostalim zemljama EU.

Ukoliko se usluga pruža van granica Republike Hrvatske, a unutar teritorija EU, Pružatelj usluge će biti upisan u odgovarajuće registre ovlaštenih pružatelja usluge informiranja o računu od strane nadležnih tijela u odgovarajućoj državi, a sukladno rješenju izdanom od strane HNB-a.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Pružatelj usluge posvećen je zaštiti privatnosti Korisnika usluge. Obrada i zaštita osobnih podataka koje obrađuje Pružatelj usluge provodi se u skladu s važećom Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima za zaštitu osobnih podataka te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na web stranicama Pružatelja usluge, odnosno web stranici na kojoj se pruža Usluga.

Upravljanje i čuvanje osobnih podatka Korisnika usluge na siguran i povjerljiv način od iznimnog je značaja i tome se posvećuje osobita pozornost sa ciljem stjecanja i zadržavanja povjerenja Korisnika usluge.

Pružatelj usluge će podatke nastale analizom prikupljenih podataka Korisnika usluge proslijediti trećoj strani samo i isključivo na eksplicitan zahtjev Korisnika usluge. Pritom će Korisnik usluge biti upoznat sa sadržajem podataka koji će biti proslijeđeni trećoj strani te će se prije samog slanja podataka trećoj strani tražiti dodatna potvrda Korisnika usluge unošenjem autorizacijskog koda.

AISP uloga i prikupljanje podataka sa bankovnih računa korisnika

Pružatelj usluge je registrirani pružatelj usluga informiranja o računu (AISP) sukladno odobrenju HNB-a, registracijski broj AISP611. Pružatelj usluga informiranja o računu (Account Information Service Provider - AISP) ima mogućnost pristupa bankovnim računima Korisnika usluge sukladno PSD2 regulativi (EU direktiva 2015/2366). Cilj prikupljanja financijskih podataka s računa Korisnika usluge je obrada podataka i njihovo davanje na raspolaganje Korisniku usluge u prikladnom formatu te analiza podataka sa svrhom pružanja dodatnih informacija. F-Credit usluga će prikupljati i pohranjivati one financijske podatke Korisnika usluge koji su dostupni preko PSD2 sučelja banaka u kojima Korisnik usluge ima otvorene račune i za koje je dao svoju eksplicitnu privolu na stranicama banke. Pružatelj usluge će prikupljene podatke čuvati sukladno pozitivnim zakonskim propisima države u kojoj se pruža Usluga. Ukoliko se Usluga pruža u Republici Hrvatskoj, Pružatelj usluge će posebno voditi računa o odredbama važećeg Zakona o platnom prometu i svim relevantnim zakonskim propisima.

Korištenje Usluge

Korisnik usluge odgovoran je za održavanje povjerljivosti podataka, za održavanje odgovarajućeg anti-virus i anti-malware softvera na osobnom računalu s kojeg pristupa Usluzi sa ciljem da podaci koji se obrađuju i unose tijekom korištenja Usluge ne budu ugroženi zbog vlastite nepažnje.

Korisnik usluge, ukoliko ima sumnju ili dokaz da je netko počinio prijevaru pristupanjem njegovim/njezinim unesenim osobnim podacima, mora odmah kontaktirati službu tehničke podrške slanjem e-mail poruke odgovarajućeg sadržaja na e-mail adresu support@gaurus.hr.

Korisnik usluge ni u kojem slučaju ne smije:

  • Koristiti Uslugu ili bilo koji od povezanih servisa i usluga u nezakonite svrhe
  • Koristiti Uslugu ili bilo koji od povezanih servisa i usluga na bilo koji drugi način koji bi kršio prava drugih osoba
  • Preprodavati ili na bilo koji komercijalni način koristiti Uslugu ili bilo koji od povezanih servisa i usluga, obzirom da su servisi namijenjeni isključivo za osobnu uporabu
  • Napraviti obrnuti inženjering ili analizirati tehnologiju povezanu sa Uslugom ili bilo kojim od povezanih servisa i usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje softverske aplikacije ili dodatke povezane s navedenim uslugama
  • Koristiti robote, webcrawler ili bilo koju sličnu radnju u cilju prikupljanja podataka, kopiranja bilo kojeg dijela Usluge ili bilo kojeg od povezanih servisa i usluga
  • Koristiti, unositi ili prenositi bilo koju datoteku ili e-mail koji sadrži viruse, crve, trojanske konje ili bilo koje druge štetne i destruktivne elemente ili pristupati Usluzi neovlaštenim putem ili sredstvima, uključujući, ali ne ograničavajući se na pomoć automatiziranog uređaja, skripta, robota ili crawlera
  • Prenositi ili prodavati bilo koje elemente ili informacije vezane uz Uslugu ili bilo koji od povezanih servisa i usluga.

Bilo koja od informacija vezana uz računalni softver, specifikacije proizvoda, kao i bilo koje druge tehničke specifikacije i opise proizvoda, te financijske i poslovne informacije koje Pružatelj usluge dijeli sa Korisnikom usluge predstavljaju povjerljive informacije.

Tehnički preduvjeti za korištenje Usluge

F-Credit, kao i svi povezani servisi, mogu biti dostupni putem računala, tableta, mobilnih uređaja s pristupom Internetu i/ili mrežnim pristupom, te isti mogu zahtijevati dodatni softver i/ili dodatne servise i usluge.

Cijena Usluge

Usluga je u potpunosti besplatna za Korisnika usluge.

Korisnička podrška, komentari, pohvale, pritužbe i prijedlozi

Korisnik usluge u svakom se trenutku može obratiti Pružatelju usluge na mail adresu support@gaurus.hr radi korisničke podrške, komentara, pohvala, pritužbi i prijedloga.

Postupci i procedure vezane za pravnu zaštitu Korisnika usluge

Ako Korisnik usluge smatra da mu je prilikom korištenja Usluge povrijeđeno neko njegovo pravo, može poslati pisani prigovor na poslovnu adresu Pružatelja usluge: GAURUS d.o.o. Zagreb, Koturaška 69.

Prigovor mora biti poslan preporučenom poštom. Alternativno, prigovor se može poslati na adresu elektroničke pošte support@gaurus.hr.

Pružatelj usluge odlučiti će o prigovoru u roku od 10 dana računajući od dana primitka, te će, ukoliko je potrebno, pozvati Korisnika usluge da pojasni i dokumentira navode svojeg prigovora.

Ukoliko priroda prigovora traži dulji vremenski period za odgovor privremeni odgovor mora biti poslan u roku od 10 dana, a konačni odgovor mora biti poslan najkasnije u roku od 35 dana računajući od dana primitka prigovora. U svojem konačnom odgovoru Pružatelj usluge uputiti će Korisnika usluge na mogućnost podnošenja pritužbe HNB-u.

Intelektualno pravo vlasništva

Cjelokupno intelektualno vlasništvo vezano uz Uslugu i sadržaj web stranice na kojoj se pruža Usluga (računalni program, izgled F-Credit usluge i povezanih servisa, promotivni materijali, tekst, grafike, fotografije, ilustracije, slike, video, obavijesti i drugi sadržaji) isključivo su vlasništvo Pružatelja usluge ili Pružatelj usluge ima pravo njihova korištenja temeljem ovlaštenja njihova autora.

Korisnik usluge samim korištenjem sadržaja objavljenog na web stranici, odnosno korištenjem Usluge ne stječe intelektualno vlasništvo vezano uz Uslugu i sadržaj web stranice.

Ograničenje odgovornosti

Pružatelj usluge će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao kontinuiranu dostupnost Usluge, ali je ne može jamčiti u svim uvjetima i odriče se svake odgovornosti za posljedice njene privremene nedostupnosti.

Pružatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške, propuste ili zaključke koje donosi Korisnik usluge korištenjem servisa i Usluga ili pogreške ili propuste u sadržaju, podacima ili drugim dokumentima koji se referenciraju, povezuju ili su osigurani od strane ili preko Usluge i/ili web stranica Usluge.

Pružatelj usluge slobodan je od bilo koje vrste obveze i/ili odgovornosti u vezi s uslugama i informacijama, proizvodima i/ili drugim sadržajima uvrštenim ili dostupnim putem Usluge, bilo izričite ili implicirane, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom.

Nije predviđen jamstveni fond ili neki drugi oblik obeštećenja potrošača koji nije određen Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tržištu kapitala.

Jezik

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom jeziku te će se tijekom trajanja ugovornog odnosa komunikacija između Pružatelja usluge i Korisnika usluge obavljati na onom jeziku na kojem je sklopljen ugovor, a može se obavljati i na engleskom jeziku na što Korisnik usluge daje svoj izričit pristanak sklapanjem ugovora.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

Na odnose Korisnika usluge i Pružatelja usluge prije i nakon sklapanja ugovora primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti su u skladu s zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Zagrebu.